Xorazm Ma'mun akademiyasi

“Хоразм ўқишлари” туркумида “ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИДА ХОРАЗМ” мавзусидаги II Республика илмий конференцияси

24-05-2019     Konferensiyalar

2019 йил 17 майда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти, Хоразм Маъмун академияси ҳамда  Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махcус таълим вазирлиги Урганч давлат университети ҳамкорлигида   “Хоразм ўқишлари” туркумида “ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИДА ХОРАЗМ” мавзусидаги II Республика илмий конференцияси бўлиб ўтади

 Конференция двстури

930 -945           КИРИШ СЎЗИ:

                  т.ф.д., проф.  Д.А. Алимова. Конференция раиси.

                 ЎзР ФА Тарих институти

                 б.ф.д., проф. И.И. Абдуллаев.

                 ЎзР ФА Хоразм Маъмун академияси раиси

 945-1000     ТАБРИК СЎЗИ:

                  проф. С.К. Салаев. Хоразм вилояти ҳокимининг ўринбосари

                 С.М. Жуманиязов. Хива шаҳар ҳокими

                 ф-м.ф.д. Б.И. Абдуллаев. Урганч давлат университети ректори

 МАЪРУЗАЛАР:

 1000-1020   Новые материалы из поселения Хумбузтепа к истории государственности древнего Хорезма.

                 к.и.н. С. Баратов. ИАИ АН РУз.

 1020-1040   Хоразм Маъмун академияси XX аср тарихшунослигида.

                 т.ф.д. Н. Мустафаева. ЎзР ФА Тарих институти.

 1040-1100     Хива хонлиги ташқи сиёсатини ўрганишда расмий                                                       ҳужжатларнинг ўрни.

                 т.ф.д. Н. Аллаева. ЎзР ФА Тарих институти.

 1100-1120   Мустақиллик даврида Хоразм: иқтисодий ислоҳотлар ва унинг натижалари.

                 т.ф.д. С. Давлетов. Урганч давлат университети.

 1120-1140   Хива хонлигида вақф даромадларидан фойдаланиш асослари: назарияси ва амалиёти.

                 PhD  Қ. Якубов. ЎзР ФА Тарих институти.

 1140-1220     МУНОЗАРА

 I-ШЎЪБА: ТАРИХ

 Модераторлар: т.ф.д. Н. Аллаева,

                            т.ф.н. Ш. Асадова

 1400–1410 Кот қалъаси – Африғийлар сулоласи пойтахти.

                 т.ф.н. Б.Турганов. Нукус давлат педагогика институти.

 1410–1420 Турк хоқонлиги даврида Хоразм.

                 PhD. Ф.Жуманиязова. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

 1420–1430    Ибн Баттутанинг “Сафарномаси”да Нажмиддин Қутлуғ                             Темур давридаги Хоразм.

                 т.ф.д. А.Атаходжаев. ЎзР ФА Тарих институти.

 1430–1440 IX - XII асрларда Хоразм шаҳарлари илм-фан маркази сифатида.

                 т.ф.н. Ҳ.Мамадалиев.ЎзР ФА Тарих институти.

1440–1450 XVI асрда Хоразмдан Маккага саёҳат

                 (Шайх Хусайн Хоразмий ҳаж сафари  мисолида).

                 т.ф.н. Г.Таниева. ЎзР ФА Тарих институти.

1450–1500 Қўқон - Хива муносабатлари

                 (Ҳиндистон архиви ҳужжатлари асосида).

                 т.ф.н. Ш.Махмудов. ЎзР ФА Тарих институти.

1500–1510 Хива хонлиги қўшинида жанг олиб бориш усуллари

                 (XVIII асрнинг иккинчи ярми – XIX аср).

                 Н.Гулбоев. ЎзР ФА Тарих институти.

1510–1520 Хоразм ҳудудидаги давлатлар тарихида солиқ тизими.

                 А.Худаёров. Тошкент архитектура қурилиш институти.

1520–1530 Александр Бекович-Черкасскийнинг Каспий денгизи харитаси тарихига доир мулоҳазалар.

                 Ж.Адилов. ЎзР ФА Тарих институти.

1530–1540 В.А. Перовскийнинг 1839-1840 йиллардаги Хива юриши ҳақида айрим мулоҳазалар (ЎзР МДА И-715 фонди материаллари асосида).

                 Л.Қодирова. Гулистон давлат университети.

1540–1550 Экономическое положение Хивинского ханства в начале XX в.

                 к.и.н. Б.Алимжанов. Санкт-Петербург давлат университети Тарих институти тадқиқотчиси.

1550–1600 Российская система образования в Хивинском ханстве: социально-бытовой аспект.

                 Э.Кочкарова. Нукус давлат педагогика институти.

1600–1610    Россия протекторати ўрнатилгандан кейин Хива хонлигида ижтимоий ҳаёт.

                 Ш.Равшанов. ЎзР ФА Тарих институти.

1610–1620 XIX аср охири - ХХ аср 20-йилларида Хоразмда замонавий таълим ривожи.

                 А.Йўлдашев. ЎзР ФА Тарих институти.

1620–1630 Хоразмда хотин-қизлар исёни: XX асрнинг 20-йилларида гендер трансформацияси.

                 т.ф.н. Ш.Асадова. ЎзР ФА Тарих институти.

1630–1640    Хоразм Республикаси миллий арбобларининг қатағон қилинишига доир (1920-1929 йиллар).

                 т.ф.н. С.Хошимов. Андижон давлат университети.

1640–1650 Советларнинг коллективлаштириш сиёсати ва унинг Хоразмдаги оқибатлари (1929-1933 йиллар).

                 т.ф.д. М.Абдуллаев. Андижон давлат университети.

1650–1700 Мудҳиш “Катта қирғин”да қатағон қилинган хоразмликлар ва уларнинг фожеали тақдири (1937-1938 йиллар).

                 т.ф.д., проф. Р.Шамсутдинов. Андижон давлат университети.

1710–1720    Хоразмда театр санъати: анъанавийлик ва замонавийлик. С.Назарова. ЎзР ФА Тарих институти.

1720–1750    Ўзбекистонда алоқа тизимининг пайдо бўлиши ва ривожланиш тарихи (Хоразм мисолида).

                 И.Юсупов. Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали.

17 20 – 17 50  МУНОЗАРА

 

II-ШЎЪБА: ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

Модераторлар: т.ф.д. Н. Мустафаева,

                         т.ф.н. Д. Дутураева

 

1400–1410 Елюй Чуцай Хоразмда: Чингизхон маслаҳатчисининг Хоразмшоҳлар давлати хақидаги битиклари.

                 т.ф.н. Д.Дутураева. ЎзР ФА Тарих институти.

1410–1420 Abu Rehan Al Biruni as an Indologist: Views and Reviews.

                 Dr. Akhlaque Ahmad A. ‘ahan’. Centre of Persian and Central Asian Studies, Jawaharlal Nehru University.

1420–1430    Абу Райҳон Беруний асарларида Хоразм тарихининг ёритилиши.

                 У.Қуранбаева. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1430–1440    Сайфиддин Боҳарзий ва Бобо Камол Жондиларни

                 кубровия тариқати ривожида тутган ўрни.

                 Ҳ.Назирова. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1440–1450    Францияда Маҳмуд-аз-Замахшарий илмий меросининг

                 ўрганилиши.

                 Д.Расулова.Самарқанд давлат университети.

1450–1500    Ҳожи Халифанинг “Кашф аз-Зунун” асарида

                 хоразмлик олимлар тавсифи.

                 Д.Махкамова. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1510–1520    Алишер Навоий лирикаси Хива ва Қўқон

                 қўлёзмалари талқинида.

                 О.Мамадалиева. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1520–1530 ”Муҳит ут-таворих” асарида Хива - Бухоро муносабатлари.

                 т.ф.н. Д.Сангирова. Гулистон давлат университети.

1530–1540    Хоразмлик аллома Тоҳир Эшоннинг фалсафий қарашлари (“Ҳужжат ул-солиқийн ва роҳат ут-толибийн” асари асосида).

                 т.ф.н. М. Раззақова.ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1540–1550    “Озоднома” – Хива хонлигидаги қул савдосига оид манба. Н.Нарзуллаева. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1550–1600    О ярлыках Хивинских ханов, имеющихся  в руках у населения.

                 М.Шокамолова. Магистрант, ЎзР Халқаро Ислом академияси.

160–1610      Хоразм археографик экспедициялари: янги топилган ҳужжатлар асосида.

                 Ҳ.Назирова. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1610–1620    Қуйи Амударё ҳудудида олиб борилган илмий изланишларнинг архив ҳужжатларида ёритилиши (ЎзР МДА И-907 фонди асосида).

                 А.Назаров. Ўзбекистон Миллий университети.

1620–1630    Повседневная жизнь в Хивинском ханстве в 60-80-е годы XIX века (на основе анализа работ российских туркестановедов).

                 к.и.н. О.Пуговкина. ЎзР ФА Тарих институти.

1630–1640    Взгляды Н.И. Веселовского на историю Хивинского ханства.

                 к.и.н. Д.Н. Раджабова.ЎзР ФА Тарих институти.

1640–1650    О.А. Шкапский ­- XIX acp охири - XX acp бошида Хоразм воҳаси анъанавий деҳқончилиги тадқиқотчиси.

                 т.ф.н. С.Наврўзов. Урганч давлат университети.

1650–1700    История Хорезма в трудах Ю. Брегеля.

                 А. Турсунметов. ЎзР ФА Тарих институти.

1700–1710    Мустақиллик даври тадқиқотларида Қўқон ва Хива хонликлари ўзаро дипломатик алоқаларининг ёритилиши.

                 Ж.Якобжанов. ЎзР ФА Тарих институти.

1710–1740 МУНОЗАРА

 

III-ШЎЪБА: АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ ВА САНЪАТШУНОСЛИК

Модераторлар: т.ф.н. А.Искандерова

                        PhD М. Абдуллаев

1400–1410    Қуйи Амударё, Сариқамишбўйи ва Ўзбой ҳудудида кечган этник жараёнлар (тош асри материаллари асосида).

                 т.ф.н. Р.Абдиримов, Х.Аминов. Урганч давлат университети.

1410–1420    Хоразм воҳаси аҳолисининг илк темир даври турар-жойлари мудофаа элементлари.

                 т.ф.н. Қ.Собиров. Урганч давлат университети.

1420–1430 Хоразм воҳасидаги қадимги ва илк ўрта асрлар эътиқодлари ҳақида археологик маълумотлар.

                 Д.Қурбонова. УрДУ ҳузуридаги Хоразм вилояти ХТХҚТМОХМ.

1430–1440 Могильник Ашурматтепа - новый археологический памятник средневековья.

                 Б.Садуллаев, PhD М.Абдуллаев, Ш.Раҳимов.

                ЎзР ФА Хоразм Маъмун академияси.

1440–1450    Городская цивилизация периода мусульманского ренессанса в исследованиях Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.

                 т.ф.н. Ф.Шамукарамова. ЎзР ФА Тарих институти.

1450–1500 “Хорасмийлар”нинг илк ватани: масалани археологик интерпретацияси.

                 т.ф.н. Н.Эгамбердиева. Низомий номидаги ТДПУ.

1500–1510 Қадимги давр Хоразм санъатининг ўрганилиши: археологик топилмалар асосида.

                 PhD  М.Абдуллаев. ЎзР ФА Хоразм Маъмун академияси.

1510–1520    И.В. Савицкий и его участие в Хорезмской археолого-

                 этнографической комплексной экспедиции.

                 М.Тўхтаева.ЎзР ФА Тарих институти.

1520–1530    Духовные традиции населения Древнего Хорезма.

                 Е.Гордеева. ЎзР ФА Тарих институти.

1530–1540 Қадимги Хоразм воҳаси цивилизациясини ривожида  аҳоли миграцияларининг роли.

                 PhD  Х.Матякубов. Урганч давлат университети.

1540–1550    Художественная культура средневекового Хорезма.

                 к.и.н. А.Искандерова. МИЦАИ.

1550–1600     Хоразмда ўсимлик культи.

                 т.ф.н. С.Маткаримова. Урганч давлат университети.

1600–1610    Хоразм воҳаси аҳолиси орасида муқаддас ҳайвонлар

                 билан боғлиқ қарашлар.

                 PhD  З.Абидова. ТТА Урганч филиали.

1610–1620    Халқ достончилигида Хоразм воҳасидаги никоҳ

                 тўйларининг акс этиши.

                 Н.Маткаримова. Урганч давлат университети.

1620–1630    XIII аср бошларида Хоразмшоҳлар давлатида

                 этно-сиёсий жараёнлар.

                 С.Улашова. ЎзР ФА Шарқшунослик институти.

1630–1640    Хива хонлиги аҳолсининг этник таркиби.

                 М.Жуманиёзова. Урганч давлат университети.

1640–1650    Ўзбекларнинг ҳайит байрами билан боғлиқ анимистик эътиқодий қарашлари (Жанубий Қорақалпоғистон ўзбеклари мисолида).

                 Қ.Турекеев. ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими.

1650–1700    Хива хонлигида ХIХ аср охири - ХХ аср бошларида халқ оғзаки ижоди ва анъанавий маданий маросимлар.

                 т.ф.д. Ф. Эрназаров. Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

1700–1710    Хоразм воҳаси кулолчилиги мактаби: анъаналар ва трансформациялар.

                 т.ф.д. С.Давлатова. ЎзР ФА Тарих институти.

1710–1720   Хоразм эътиқодий қарашларида аёл тимсоли.

                 т.ф.н. Ю.Рахманова. Урганч давлат университети.

1720–1750  МУНОЗАРА

*Шўъба йиғилишлари Урганч шаҳрида Урганч давлат университети Тарих факультетида ўтказилади.